Regulamin

REGULAMIN STRZELNICY

STRZELNICA SPORTOWA W MIELCU przy ul. Partyzantów

Właściciel LOK Mielec

ROZDZIAŁ I

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 1. PROWADZĄCY STRZELANIE – Prowadzącym strzelanie (wg rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic) może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania, oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
  1. Prowadzący strzelanie odpowiada ze bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu
  3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której umieszcza się następujące dane:
   1. Imię i Nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
   2. Rodzaj i kaliber broni z której prowadzi strzelanie,
   3. Określenie właściciela broni
   4. Godziny przyjścia i wyjścia ze strzelnicy
   5. Numer pozwolenia na broń
   6. Nazwa organu, który wydał zezwolenie na broń (dot. Osoby posiadającej pozwolenie na broń),
   7. Oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 2. NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ:
  1. Osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczność z bronią.
  2. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika
  3. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 3. NA STRZELNICY W MIEJSCU WIDOCZNYM UMIESZCZA SIĘ:
  1. Regulamin strzelnicy
  2. Aktualny atest strzelnicy
  3. Plan strzelnicy z zaznaczeniem:
   1. Stanowisk strzeleckich
   2. Punktu sanitarnego
   3. Dróg ewakuacyjnych
   4. Miejsca instalacji środków łączności
  4. Wykaz sygnałów alarmowych
  5. Informację o sposobie połączenia się z punktem pomocy medycznej
  6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II

SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. W przypadku broni własności LOK, z magazynu na stanowiska strzeleckie przenosi się ją rozładowaną i zabezpieczoną.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłączenie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie przez podniesienie ręki.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przestawia do kontroli prowadzącemu strzelanie a następnie zabezpiecza.
 7. Zabrania się strzelania na strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzeleckie oraz celowania lub strzelania do ludzi i zwierząt.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

 1. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabranie się wchodzenia na stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich
 4. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach ponadto obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z jej terenu.

Opracowana dla strzelnicy sportowej Ligii Obrony Kraju w Mielcu przy ulicy Partyzantów na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Dz. U. nr 18 poz. 234, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. Dz. U. nr 51 poz. 618.

Opracował: Ryszard Kalicki